>>Hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản

Trước những khó khăn, vướng mắc tại dự án khu dân cư Thống Nhất (phường Điện Dương, TX. Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đã liên tục có các văn bản về việc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện quyết toán cho chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành. Trong đó, tỉnh này đã có 5 văn bản về vấn đề trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 19/12/2022, ông Nguyễn Hồng Quang đã kết luận dự án Khu dân cư Thống Nhất trước đây do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư (khởi công: 08/02/2006, dừng thực hiện: 15/01/2008), sau đó giao UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư (Công văn số 1145/UBND-KTN ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh) và sau đó giao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành) làm chủ đầu tư.

Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020, trong đó đã khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư (cũ) trước khi xác định tiền sử dụng đất còn lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước.

Dự án

Dự án khu dân cư Thống Nhất do Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành làm chủ đầu tư.

“Kinh phí đã chuyển trả cho Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Điện Bàn (các chủ đầu tư cũ) là khoản chi phí đầu tư dự án. Do vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án”, ông Nguyễn Hồng Quang kết luận.

Để Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án, ông Quang yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm khẩn trương rà soát lại các nội dung, số liệu do Sở Tài chính đã thẩm tra quyết toán. Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc UBND thị xã Điện Bàn, Sở Giao thông vận tải gửi văn bản có ý kiến về nội dung, số liệu các báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán để điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Trường hợp sau ngày 20/12/2022 mà các đơn vị không có văn bản phản hồi thì Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện theo thẩm quyền, thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính và kiểm tra các nội dung, số liệu liên quan đến phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất trước đây của UBND tỉnh để tham mưu điều chỉnh, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 theo hướng loại trừ doanh thu đất tái định cư ra khỏi doanh thu dự án, đưa các khoản chi phí do các chủ đầu tư (cũ) đã đầu tư theo Quyết định phê duyệt quyết toán của Sở Tài chính vào chi phí đầu tư xây dựng dự án và không tính tỷ lệ (%) lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn đối với khoản chi phí này.

Cùng với đó, Sở Tài chính căn cứ kết quả phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh hoàn trả khoản tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành đã nộp thừa vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính trước đây và hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn hoàn trả lại khoản tiền (kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành do đã nộp thừa.

Đến ngày 29/12/2022, tỉnh Quảng Nam có văn bản số 8770/UBND-KTTH về việc khẩn trương tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến quyết toán chi phí đầu tư và điều chỉnh phương án giá đất dự án Khu dân cư Thống Nhất, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan khẩn trương tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư hiện đã đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án và nghĩa vụ với chủ đầu tư cũ. 

Tiếp đến, ngày 10/01/20233, tại văn bản 168/UBND-KTTH  về việc khẩn trương tham mưu giải quyết các tồn tại liên quan đến quyết toán chi phí đầu tư và điều chỉnh phương án giá đất dự án Khu dân cư Thống Nhất, tỉnh Quảng Nam tiếp tục giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra cụ thể các hồ sơ liên quan, thực hiện giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn, gửi kết quả cho Sở Tài chính trước ngày 13/01/2023 để tổng hợp, phê duyệt quyết toán.

“Trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 13/01/2023 để xem xét chỉ đạo”, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Đồng thời, giao Sở Tài chính theo dõi kết quả giải quyết hoặc tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc UBND thị xã Điện Bàn lập báo cáo quyết toán dự án dừng thực hiện để thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, thời gian hoàn thành trước 17/01/2023. Tham mưu UBND tỉnh hoàn trả khoản tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành đã nộp thừa vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính trước đây và hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn hoàn trả lại khoản tiền (kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành do đã nộp thừa.

Tiếp tục ngày 16/01/2023, văn bản 339/UBND-KTTH do ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký cũng đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm a, khoản 1, Công văn số 168/UBND-KTTH ngày 10/01/2023 khẩn trương tham mưu cụ thể các nội dung liên quan đến các chi phí tư vấn của dự án Khu dân cư Thống Nhất, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Ngày 01/02/2023, văn bản 497/UBND-KTTH về việc quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, tỉnh Quảng Nam cho rằng việc UBND thị xã Điện Bàn (trước đây là UBND huyện Điện Bàn) làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất không trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định. Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh này giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Điện Bàn để thống nhất hướng xử lý quyết toán chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất và thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án và nghĩa vụ với chủ đầu tư cũ. Giai đoạn hiện tại, doanh nghiệp muốn được quyết toán kinh phí để có thể sử dụng vào mục đích khác.

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]